DOLAR 0,0000
EURO 0,0000
STERLIN 0,0000
ALTIN 000,00
BİST 00.000
Fikri Demirtaş
Fikri Demirtaş
Giriş Tarihi : 15-01-2021 17:57
Güncelleme : 15-01-2021 18:08

ŞEYH BEDREDDİN'İN MEZARINI YAPIN 2

SİMAVNA KADISI OĞLU ŞEYH BEDREDDİN

Simavna Kadısı Oğlu Şeyh Bedreddin

Yirmi sene Topkapı Sarayı Müzesi depoların¬ da bir çinko kutu içinde toprakla kanşık olarak muhafaza edilen büyük Türk mütefekkirlerinden Simavna Kadısıoğlu Şeyh Bedrettin’e ait kemik¬ ler 1961 yılının son aylarmda Sultan Mahmut Türbesi haziresine defnedilmişti. Zamanla unu¬ tulmaması ve aslında Serez’deki türbesinden alı¬narak getirilmiş olması dolâyısile bir mezar ya¬pılması ve kitabe dikilmesi lâzımdı. Turing ve Otomobil Kurumunun kıymetli Başkanı Sayın Reşit Saffet Atabinen’in alâka, gayret ve him metleri ile bugün bu da başarı yoluna girmiş bu¬ lunmaktadır. Vilâyetin, Turing ve Otomobil Ku- rumunun ve Topkapı Sarayı Müzesi Müdürlüğü¬ nün müşterek çalışmalarile haziredeki diğer me¬ zarların ahengini bozmayacak, baş ve ayak taş¬ larının da devrinin karakterine uyacak tarzda bir mezar meydana getirileceğinden emin bulun¬ maktayız.

Bu kemiklerin toprağa gömülüşüne kadar ge¬ çirdiği epiy uzun bir macerası vardır. Bu cihetleri biraz olsun açıklamamız lâzımdır.

Aslında îranlı bir molla olan Sait Haydar Herevi’nin fetvası üzerine 1417 yılında Serez’de idam edilen Şeyh Bedrettin’in naaşı hâlâ orada muhafaza edilmekte olan türbesinde idi. Tabiî olarak aradan geçen yüzyıllar zarfında ceset ta¬ mamen kemik haline inkilâp etmiş, hatta kemik¬ ler bile ufalmış ve çürümeye yüz tutmuştu. İşte İstanbula nakledilen bu kemiklerdir. Millî Müca¬ deleyi müteakip, Lozan Muahedesinden sonra yapılan mübadelede müslümanlarm ayrılması ile gayrimüslimlerin ayakları altında kalır, tecavuze uğrar diye, 1924 de mübadeleye tabi tutu¬lan Daltaban Mustafa Paşa(l) ahfadından Os¬man Bey (2) tarafından Yunan Hükümetinin ma¬lûmatı tahtında türbesindeki mezardan almarak İstanbula getirilmişti. Bu nakil keyfiyeti Mebanii Hayriye Müdürü olup bu müdürlüğün lağvinden sonra İzmir ve Edine'de uzun müddet Vakıflar Müdürlüğü yapan Serezii Esat Bey(3) tarafından da aynen kabul ve teyit edilmişti. Hakikat bu merkezde iken bazı zevat kemiklerin Balkan Harbi esnasıfta getirildiğini ifade etmişlerdir ki yukarıda izah ettiğimiz veçhile bu cihet tama¬men hakikata aykırıdır (4).

İstanbul’a getirilen bu kemikler bilâhare mü¬ nasip bir yere gömülmek üzere bir çinko kutu içine toprağıle karışık olarak yerleştirilerek mu¬ vakkaten Sultanahmet Camii mahfilinde muha¬ faza altına alınmıştı. Bir aralık Çapa’daki Ce-

malettin İshaki’nin türbesine defnedilmesi düşü¬ nülmüş ise de sonradan vazgeçilmiştir. Daha uzun müddet camide durması mahzurlu görülen bu kemikler aradan onsekiz sene geçtikten son¬ra 1942 yılında Vakıfiar Genel Müdürlüğü ile Millî Eğitim Bakanlığı arasında yapılan yazış¬malar sonunda Sultanahmet Camiinden ileride Türk büyükleri için ayrılacak bir yere defnedil¬mek üzere çinko mahfazası ve gerekli izahatı gösteren levhası ile Topkapı Sarayı Müzesi Mü¬dürlüğüne nakil ve teslim edilmişti. Bütün bu ci¬hetler o zaman bazı yersiz dedikodulara yol açar mülâhazasile mümkün mertebe gizli tutulmağa çalışılmıştı.

Böylece kemikler yirmi sene de Topkapı Sa¬ rayı Müzesinin bir deposunda kalmıştır. İleride kime ait olduğu unutulur diye ya Serez’de halen mevcut bulunan türbesine iade edilmesi veya İs¬ tanbul’da her hangi bir hazireye gömülerek bir kitabe dikilmesi için 1961 yılında Müze Müdür¬ lüğü tarafından Millî Eğitim Bakanlığına müra¬ caat olunmuştu. Bakanlık Çenberlitaş’daki Sul¬tan Mahmut Türbesi haziresine gömülmesini mu¬vafık bulmuş, fakat Bakanlar Kurulu karan ol¬madan şehir içindeki her hangi bir türbe hazire¬ sine gömülmesinin imkânsızlığı karşısında du¬rum Başbakanlığa arzedilmişti. Nihayet bu ke¬mikler Bakanlar Kurulu kararile(5) Sultan Mah¬mut Türbesi haziresine gömülmesi sağlanarak 29. 11. 1961 günü üsulüne uygun bir şekilde, ihti¬ramla Topkapı Sarayı Müzesinden nakil ve def¬nedilmek suretile otuz sekiz sene sonra toprağa kavuşmuştu (6). Bu nakil ve defin keyfiyeti il¬ gililerden müteşekkil bir heyet tarafından yapıl¬ mış ve bir zabıt verakası ile tevsik edilerek du¬rum Millî Eğitim Bakanlığına bildirilmişti (7).

Oldukça uzun bir macera geçiren bu kemikler kime aitti, sahibi kimdi? Şimdi bu ciheti gözden geçirecek ve kısa da olsa Şeyh Bedrettin’i anlat¬ mağa çalışacağız.>>DEVAM EDECEK

NELER SÖYLENDİ?
@
E-GAZETE
03.03.2021
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-Bülten Kayıt
ARŞİV ARAMA
Malatya Haber