Türkiye
Giriş Tarihi : 10-12-2021 13:21   Güncelleme : 10-12-2021 13:21

Sağlık Personeline Şiddete Artırımlı Ceza Uygulamasına AYM'den Onay

Anayasa Mahkemesi sağlık personeline karşı işlenen kasten yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılmasını öngören kanun hükmünün iptal istemini reddetti.

Sağlık Personeline Şiddete Artırımlı Ceza Uygulamasına AYM'den Onay

2020 yılında TBMM'de kabul edilen kanunla; sağlık personeline karşı işlenen kasden yaralama, tehdit, hakaret ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarında cezaların yarı oranında artırılması düzenlemesi getirilmişti.

3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunun Ek 12. maddesi şu şekildedir:

"Kamu veya özel sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan sağlık personeli ile yardımcı sağlık personeline karşı görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan kasten yaralama (madde 86), tehdit (madde 106), hakaret (madde 125) ve görevi yaptırmamak için direnme (madde 265) suçlarında;

a) İlgili maddelere göre tayin edilecek cezalar yarı oranında artırılır.

b) Türk Ceza Kanununun 51 inci maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümleri uygulanmaz."

Trabzon, Bolu ve Bafra asliye ceza mahkemeleri,
- ceza mevzuatı uyarınca kamu görevlisi olarak kabul edilen sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama ve hakaret suçlarının işlenmesi durumunda suçun nitelikli halinin meydana geldiği, buna rağmen söz konusu fiil nedeniyle cezalarda yarı oranında artırım öngörülmesinin mükerrer cezalandırmaya sebebiyet verdiği,
- mükerrer cezalandırmanın hukuk devleti ve ölçülülük ilkelerini ihlal ettiği,
- ayrıca mağdur olan sağlık çalışanlarına böyle bir ayrıcalığın tanınmasının kanun önünde eşitlik ilkesiyle çeliştiği,
- itiraz konusu kuralların sağlık personeline karşı görevlerinden dolayı işlenen kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlarından verilen hapis cezalarının ertelenmesini engellediği, bu engellemenin aynı hukuki durumda olanlar arasında eşitsizliğe neden olacağı, hapis cezasının ertelenmesinin engellenmesinin cezaların bireyselleştirilmesinin önüne geçecek olması nedeniyle ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadığını
belirtilerek kuralların Anayasa'nın 2. ve 10. maddelerine aykırı olduğu ileri sürmüştür.

Anayasa Mahkemesi yaptığı değerlendirmede oybirliğiyle iptal taleplerinin reddine karar vermiştir.

Kaynak : Memurlar.Net