Sağlık
Giriş Tarihi : 09-05-2011 10:46   Güncelleme : 09-05-2011 10:46

Ka­pa­li or­tam­da ça­lis­mak cilt kan­se­ri­ni te­tik­li­yor

I­nö­nü Ü­ni­ver­si­te­si (I­Ü) Tip Fa­kül­te­si Der­ma­to­lo­ji A­na­bi­lim Da­li ög­re­tim ü­ye­si Prof. Dr. Mus­ta­fa Se­nol, u­zun sü­re ka­pa­li or­tam­da ça­li­san in­san­la­rin, sü­rek­li gü­ne­se ma­ruz ka­lan in­san­la­ra o­ran­la da­ha ça­buk cilt kan­se­ri­ne ya­ka­lan­di­gi­ni be­lirt­ti.

Ka­pa­li or­tam­da ça­lis­mak cilt kan­se­ri­ni te­tik­li­yor

Ka­pa­li or­tam­da ça­lis­mak cilt kan­se­ri­ni te­tik­li­yor