TIBBİ HİZMET ALIMI

24 AYLIK SONUÇ KARŞILIĞI TIBBİ GENETİK, BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLA...

24 AYLIK SONUÇ KARŞILIĞI TIBBİ GENETİK, BİYOKİMYA VE MİKROBİYOLOJİ DIŞ LABORATUVAR HİZMET ALIMI

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

24 Aylık Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Dış Laboratuvar Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN

:

2023/1243449

 

1-İdarenin

a) Adı

:

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

b) Adresi

:

Şifa Mah. Zapçıoğlu Cad. Sıtmapınarı No:15 44100 MERKEZ İLÇE BATTALGAZİ/MALATYA

c) Telefon ve faks numarası

:

4223211202 - 4223232716

ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı

:

24 Aylık Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Dış Laboratuvar Hizmet Alımı

b) Niteliği, türü ve miktarı

:

24 Aylık Sonuç Karşılığı Tıbbi Genetik, Biyokimya ve Mikrobiyoloji Dış Laboratuvar Hizmet Alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

c) Yapılacağı/teslim edileceği yer

:

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

ç) Süresi/teslim tarihi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 24(YirmiDört) aydır

d) İşe başlama tarihi

:

Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati

:

18.12.2023 - 10:00

b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres)

:

Malatya İl Sağlık Müdürlüğü Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Hizmet verilirken kullanılacak malzeme ve Kitler T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) veya ÜTS kayıtlı olmalı, TİTUBB' dan "SAĞLIK BAKANLIĞI tarafından onaylıdır" ibaresi bulunmalı ve ürünlerin kayıt barkod numaraları teklif ile birlikte sunulmalıdır. Ayrıca tedarikçi firma ve bayileri de TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmalıdır ve teklif dosyasında sunmalıdır


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.3.2. Kalite ve standarda ilişkin belgelere ait bilgiler:

DIŞ LAB. HİZMET ALIMI İSTENEN BELGELER:
1-Yüklenicinin kendisi doğrudan laboratuvar olmalıdır.Yüklenici TÜRKAK ISO 15189 Laboratuvar akreditasyonuna haiz belgeyi almış olmalıdır. Akreditasyon kapsamında en az 60 Test olmalı ve akredite biyokimya ve mikrobiyoloji testlerinin her biri 30 testten az olmamalıdır. 
2-Yüklenici Laboratuvar Sağlık Bakanlığından biyokmya, mikrobiyoloji ve genetik ruhsatlı ve çalışma belgesine sahip olmalıdır. Hizmetin tamamının yüklenici bünyesinde yapılması esastır ancak, farklı laboratuvarda çalışılacak testler varsa bu testlerin listesi verilmelidir. Yüklenicinin anlaşma yapacağı laboratuvar ISO 15189 belgesine sahip olmalıdır ve bu belgelendirilmelidir.
3-Kullanılacak Cihazlar İhale Dönemi İtibariyle 10(on)Yaşını Geçmemiş Olmalıdır. Cihazların Kayıtları  sunulmalıdır.
4-İstekliler testlerin çalışılacağı laboratuvarın mevcut cihazlarının isim,model ve UBB Kayıtlarını, kullanacağı kitlerin UBB kayıtlarını sunmalıdır.
5-İstekliler laboratuvar testlerinin çalışılmasını temin etmek amacıyla,anlaşma yaptığı laboratuvar/laboratuvarlarla yapmış olduğu sözleşmeyi ve bu laboratuvardaki ilgili dal uzmanlarının listesini sunacaktır.
6-İlgili Yüklenici Laboratuvar test listesine uygun cihaz envanter listesini ve hangi cihazda hangi testlerin çalışılacağının ayrıntılı dökümanını  koymalıdır.
7-Yüklenici, mücbir sebeplerle testleri çalıştıramayacak olması ve idareninde bu durumu kabul etmesi halinde, testleri şartnamedeki şartlara haiz bir laboratuvarda çalıştıracaktır. Bunu teklif dosyasında belgelemelidir.
8-firmalar teknik şartnamenin D.1., D.2.,D.7.Maddelerinde istenilen kit prospektüslerini  sunmalıdır

 

 

Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarından birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.
Deney laboratuvarlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. İsteklilerden bu bilgilerin tevsik edilmesinin istenilmesi halinde, söz konusu belgelerin, bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir.
İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeye ilişkin bilgiyi belirtmesi yeterlidir.

4.3.4. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:

Tüm Kısımlar

Belge Adı

Teknik Şartnamede istenilen belgeler ihale sonunda idare tarafına avantajlı olma durumuna göre istenecektir. İstenilecek belgelerin sunulması zorunludur

Teknik Şartnamede istenilen belgeler ihale sonunda

 idare tarafına avantajlı olma durumuna göre istenecektir.

 İstenilecek belgelerin sunulması zorunludur

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü sağlık hizmetleri alımı veya kit karşılığı cihaz edinme işleri veya sonuç karşılığı laboratuvar ve dış laboratuvar hizmet alımı benzer iş olarak kabul edilecektir


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr

Basın No ILN01939165

27 Kas 2023 - 00:04 - Resmi İlan


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Sonsöz Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Sonsöz Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Sonsöz Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Sonsöz Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.