Yazar
Giriş Tarihi : 10-05-2018 18:27   Güncelleme : 10-05-2018 18:27

EN İYİ YÖNETİM ŞEKLİ !

Dünyada  tüm   canlılar   arasında     muazzam    bir  denge    ve   hiyerarşi mevcuttur

EN İYİ YÖNETİM ŞEKLİ !
Dünyada  tüm   canlılar   arasında     muazzam    bir  denge    ve   hiyerarşi mevcuttur. Hatta  uzay  cisimleri,coğrafik, jeolojik,metorlojik hareketlerde   dahi yaratıcı tarafından konulan nizam intizam vardır. Yaratıkların en şereflisi olan insanda kendine verilen akıl nimeti sayesinde kendi kendine yöneterek, toplumsal birlik ve huzuru sağlayayıp, sosyalleşme yoluna gitmiş ve bunun için çeşitli yasalar yapmışıdır. Bu yasalar manzumesi de rejimleri doğurmuştur. Tarih boyunca insanoğlu kendi düzenini sağlamak amacı ile çeşitli yönetimler kurmuşlardır.Bunlar, Monarşi, oligarşi, meşrutiyet,Aristokrasi,Teokrasi,Cumhuriyet,Demokrasi,Sosyalizm, Komünizm, Faşizm..gibi sistemlerdir.Bunların içinde en sert ve acımasızı hiç şüphesiz monarşisi rejimidir.Monarşi (mutlakıyet) rejiminin yumuşatılmış şekli olan  meşrutiyet rejimi de, insanı mutlu etmeye yetmemiştir. İlkçağda ilk kez İon  ve yunanlılar tarafından kullanıldığı söylenen demokraside,kadına hiçbir hak verilmemesi,kölelik ve sınıf sisteminin bulunması gibi uygulamalar  yüzünden gerçek demokrasiyi insanlar tanıyamamışlardır. Ancak Fransız  ihtilali sonunda gelişmeye başlayan ve çeşitli aşamalardan sonra Avrupa’da yerleşebilen demokrasi rejimi bugün dünyada en fazla tercih edilen yönetimdir. Demokrasi Yunanca bir terim olup, Halkın kendi kendini idare etmesi anlamına gelmektedir. Cumhuriyet  terimi ise, Arapça olup  yine halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelmektedir.Her iki terim benzer olmasına rağmen uygulamada aralarında bazı küçük nüans farkı bulunmaktadır. Cumhuriyet ve demokrasilerde,milli iradeye saygı, serbest  seçim esası,çok partili hayat vazgeçilmez olup,subay ve hakimlerin politikaya müdahale durumu bulunmamaktadır. Ancak,her şeyin   sahtesi olduğu gibi bu rejimlerin adını kullanarak uygulanan bazı yönetimlerde kurulmuştur.Kuzu kılığına girmiş kurt gibi ”demokratik cumhuriyet”                  terimlerini kullanarak insanları aldatma yoluna gidilmiştir,bunlar Çin Halk Cumhuriyeti,Küba Halk  Cumhuriyeti, Demokratik Almanya,SSCB vsg. yönetimlerdir. Türk tarihinde yönetim anlayışına baktığımız zaman diğer pek çok toplumlarda olan katı mutlakiyetin olmadığını görürüz. İslam öncesi toplumlarında Kurultay, Türk-İslam devletlerinde Divan anlayışı hükümdarların mutlak otoritesini sınırlandırmış,adalet-yargı işlerinin bağımsızlığı daima korunmuştur.Osmanlı zamanında merkezi otoritenin  güçlenmesi çalışmalarında Divan Hümayun’un varlığına rağmen mutlakıyet ön plana çıkmıştır.XVI.y.y.’da Yavuz Sultan Selim’in Mısır seferi sonunda Halifeliğin Osmanlıya geçmesi ile Teokratik bir  yapıya kavuşulmuş,Ancak nevar ki Osmanlı her ne kadar görünüşte Yavuz’a kadar çok katı olmayan bir Mutlakiyetle yönetilmiş olmasına rağmen uygulanan kanunlar şer’i kanunlardı.Padışahlar fetva almadan kimseyi öldürtemez ve şeriata uymayan işler yapamazlardı.1876 ve1908 yıllarında ilan edilen Meşrutiyetle Cumhuriyete önemli adım atmıştır. 1 kasım 1922 de saltanatın kaldırılması ile cumhuriyetin  önü iyice açılmış ve 29 ekim1923 tarihinde Atatürk”ün  önderliğinde büyük bir coşku ile ilan edilmiştir.Bu tarih aynı  zamanda yeni kurulan Türkiye Devletinin de bir cumhuriyet olarak temelini oluşturmuştur. cumhuriyetimiz bu günlere kolay  gelmemiş her sistemin yerine oturması için belli bir zamanın geçmesi esası gereği zaman zaman çeşitli sorunlar  yaşanmışsa da bugün gelinen nokta oldukça olumlu seviyededir.En iyi idare şekli olan  cumhuriyetin Türkiye’miz de eşitlik,hoşgörü,kardeşlik,birlik,insan haklarına saygılı bir şekilde daha nice  yıllara kavuşmasını diliyorum.