Ekonomi
Giriş Tarihi : 05-08-2021 18:49   Güncelleme : 05-08-2021 18:49

Dedeyazı Maden Ocağı Genişletilmeyecek Danıştay’dan RET

Danıştaş, Dedeyazı Mahallesi mevkiinde bulunan Demir Ocağı madeninin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın onayıyla 20,64 hektardan bin 658 hektara çıkarılmasını, Malatya 2. İdare Mahkemesinin aldığı ret kararına uyarak reddetti.

Dedeyazı Maden Ocağı Genişletilmeyecek  Danıştay’dan RET

Malatya’nın Doğanşehir ilçesi Dedeyazı Mahallesi mevkiinde bulunan Demir Ocağı ve Kırma-Eleme-Zenginleştirme Tesisi’n de mahalle sakinlerinin maden ocağı tepkisi sürerken Maden ocağının çalışma alanının 20,64 hektardan bin 658 hektara çıkarılmasına karar verildi.  Kararla birlikte madenin çalışma alanına bin 637 hektar daha eklenirken kapasitesi ise yıllık 70 bin tondan 30 bin ton artışla toplam 100 bin tona çıkarıldı. Mevcut çalışma alanının Dedeyazı Mahallesi’nde çevreye ve doğaya vermesiyle ilgili dava süreci sürerken alınan bu karar Mahalle sakinlerini isyan ettirdi.

Dedeyazi Köyü Dayanışma Derneği adına konuyla ilgili Avukat Tayfun Çakır tarafından Malatya 2. İdare Mahkemesine açılan davada kapasite artışı reddedilirken : “Dedeyazı mahallesi mevkiinde yapılması planlanan IR:65568 nolu Demir Ocağı ve Kırma-Eleme-Zenginleştirme Tesisi Kapasite Artırımı Projesi için verilen 30.09.2020 tarih ve 6034 sayılı “Çevresel Etki Değerlendirmesi Olumlu” kararının, kültürel miras varlıklarını fiziksel olarak etkilemeyeceği; bununla birlikte insan, bitki, toprak, hava ve su kaynaklarını fiziksel, biyolojik ve sosyoekonomik yönlerden olumsuz biçimde etkileyeceği; projenin çevre üzerindeki muhtemel olumsuz etkilerinin, zaten yetersiz hazırlanmış olan ÇED Nihai Raporunda alınacağı yazılı önlemlerle veya taahhütlerle giderilemeyeceği ve/veya azaltılamayacağı; ÇED Nihai Raporunun ilgili mevzuat ve bilimsel esaslara göre kabul edilebilir düzeyde olmadığı; 2872 sayılı Çevre Kanunu’na, ÇED Yönetmeliğine ve kamu yararına uygun olmadığı" yönünde kanaat bildirilmiştir. Projenin mevcut haliyle uygulanması durumunda insan, bitki, toprak, hava ve su kaynaklarının fiziksel, biyolojik ve sosyoekonomik yönlerden olumsuz olarak etkileneceği, Raporda ileri sürülen taahhütlerin bu muhtemel olumsuz etkilerin ortadan kaldırılması için yeterli olmadığı, patlamayla oluşacak titreşim ve hava şoku miktarı hesaplaması gibi projenin bazı ekolojik etkilerine yönelik yapılan değerlendirmelerde kullanılan hesaplama yöntemi ve formül seçiminde hataya düşüldüğü anlaşıldığından, dava konusu 30.09.2020 tarih ve 6034 ÇED Olumlu kararında hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna varılmıştır.” ifadelerine yer verildi.

Kapasite artışının Malatya’da İdare Mahkemesinde reddedilmesinden sonra Demir madeni firması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kararı Danıştay’a taşıyarak itiraz etti. Danıştay 6. Dairesinde görülen temyiz davasında mahkeme Malatya 2. İdare Mahkemesinin aldığı ret kararına da uyarak kapasite artışını reddetti. Ret kararını açıklayan Danıştay 6. Dairesi: “İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyiz yolu ile incelenerek bozulabilmeleri 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinde belirtilen nedenlerden birinin bulunması halinde mümkündür. Malatya 2. İdare Mahkemesince verilen 31/03/2021 tarih ve E:2020/403, K:2021/270 sayılı karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir sebep bulunmadığından, temyiz isteminin reddi ile anılan kararın onanmasına, dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A-2-(1) maddesi uyarınca, karar düzeltme yolunun kapalı olduğunun duyurulmasına, 22/06/2021 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.” denildi.

Ebubekir Atilla